Proszę czekać...

Kontynuacja tematu przejść dla pieszych. A nie mówiliśmy?

W 2023 roku, analiza danych policyjnych ujawniła mieszane wyniki dotyczące bezpieczeństwa pieszych na polskich przejściach dla pieszych. Pomimo spadku liczby śmiertelnych ofiar na przejściach dla pieszych, z 145 w 2022 roku do 132 w 2023 roku, obserwujemy jednocześnie niepokojący wzrost liczby wypadków i rannych. Ogólna liczba wypadków na przejściach wzrosła z 2463 do 2684, a liczba rannych pieszych zwiększyła się z 2391 do 2658. Ta tendencja wskazuje na rosnący problem z bezpieczeństwem pieszych, mimo wprowadzonych zmian legislacyjnych mających na celu poprawę ich sytuacji.

W świetle danych z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, zauważalny jest wpływ nowych przepisów ruchu drogowego i taryfikatorów mandatów na zachowanie kierowców. Mimo to, wzrost liczby wypadków na przejściach dla pieszych sugeruje, że sami piesi oraz kierowcy mogą nie być w pełni świadomi zmian lub nie stosować się do nich odpowiednio. W 2023 roku odnotowano 4943 wypadki z udziałem pieszych, co stanowi wzrost w porównaniu do 4762 wypadków w roku poprzednim. Dane te podkreślają znaczenie edukacji i świadomości zarówno wśród kierowców, jak i pieszych w celu zmniejszenia liczby wypadków.

Problem z bezpieczeństwem pieszych jest również widoczny w analizach audytorów ruchu drogowego, którzy wskazują na narastający problem z przejściami dla pieszych w całym kraju. Większość wypadków na przejściach, zgodnie z policyjnymi raportami, spowodowana jest przez kierowców, co wskazuje na potrzebę dalszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Kluczowym wyzwaniem w analizie i planowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych jest brak podstawowych danych, takich jak liczba, rodzaj i rozmieszczenie przejść dla pieszych w Polsce. Ta luka w danych utrudnia ocenę wpływu wprowadzonych zmian w przepisach oraz efektywność strategii mających na celu redukcję liczby wypadków.

Reforma kodeksu drogowego z 2021 roku, rozszerzająca pierwszeństwo dla "pieszego wchodzącego" na przejście, została pozytywnie oceniona jako krok w dobrym kierunku. Jednak eksperci podkreślają, że bez konsekwentnego stosowania się do przepisów i bez poprawy infrastruktury drogowej, same zmiany w prawie nie są wystarczające, aby zagwarantować bezpieczeństwo pieszych.

W konkluzji, dane z 2023 roku wskazują na złożony obraz bezpieczeństwa pieszych na polskich drogach, z jednoczesnym spadkiem liczby ofiar śmiertelnych i wzrostem liczby wypadków oraz rannych. Brak kompleksowych danych i wyzwanie w zakresie poprawy świadomości i zachowań uczestników ruchu drogowego wymagają zintegrowanych działań na wielu poziomach, aby skutecznie zmierzyć się z problemem bezpieczeństwa pieszych w Polsce.